Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden Beterelandschapsfoto

Geldig vanaf 3 december 2017

 

Definities

Beterelandschapsfoto: natuurlijke persoon die workshops, cursussen en/of reizen aanbiedt

Deelnemer: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die zich aanmeldt om aan een workshop van Beterelandschapsfoto deel te nemen

Workshop: een workshop, cursus, (foto)reis of ander aanbod dat door Beterelandschapsfoto wordt uitgevoerd en gerealiseerd

Bedrag: prijs van de workshop zoals vermeld op de website van Beterelandschapsfoto

 

 

Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten met betrekking tot workshops tussen Beterelandschapsfoto en Deelnemer, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en nadrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

 

 

Aanbod

Fouten in de prijsstelling of reisbeschrijvingen op de website zijn niet verbindend voor Beterelandschapsfoto. Alle informatie over een Workshop is door Beterelandschapsfoto in goed vertrouwen gegeven.

 

 

Aanmelden en tot stand komen overeenkomst

Door aanmelding voor een workshop komt een overeenkomst tussen Beterelandschapsfoto en Deelnemer tot stand. Na ontvangst van het overeengekomen bedrag ontvangt Deelnemer een bevestiging van deelname. Daarna is deelname definitief.

 

Indien een minimale groepsgrootte is vereist, wordt dit op de website bij de desbetreffende Workshop vermeld.

 

 

Prijzen

Bij aanmelding voor een workshop geldt de prijs zoals die ten tijde van de aanmelding op de site van Beterelandschapsfoto stond vermeld. In de beschrijving van de workshop is opgenomen wat in de prijs is inbegrepen.

 

Als op een Workshop btw van toepassing is, is de vermelde prijs inclusief het geldende btw-tarief. De prijs zal worden aangepast bij wijzigingen in het btw-regime en/of de hoogte van de geldende btw-tarieven.

 

Voor meerdaagse Workshops kan een aanbetaling in rekening worden gebracht. Dit bedrag wordt bij de Workshop op de website vermeld. De bijdrage aan het STO garantiefonds wordt apart op de website vermeld. Dit bedrag wordt naast de prijs voor de Workshop in rekening gebracht.

 

De uiterste betaaldatum van de volledige reissom van meerdaagse Workshops staat op de website vermeld. Bij reservering na die datum dient het volledige bedrag in één keer te worden voldaan.

 

Prijzen van eendaagse Workshops zonder overnachting zijn gebaseerd op de prijs per Deelnemer.

 

Prijzen van meerdaagse Workshops met overnachting zijn gebaseerd op de prijs per Deelnemer, waarbij wordt uitgegaan van alleen gebruik van een kamer. Op basis van de beschikbare kamers in de accommodatie kan dit een eenpersoons- of meerpersoonskamer zijn. Het aanbod van de accommodatie is hierbij leidend.

 

Een kamer kan alleen op verzoek van de Deelnemers zelf worden gedeeld. Op de website is aangegeven of in dat geval een korting kan worden verrekend.

 

 

Factureren en betalen

Direct na aanmelding ontvangt Deelnemer een factuur met de prijs van de workshop. De betaaltermijn bedraagt 14 kalenderdagen. Gedurende deze periode wordt door Beterelandschapsfoto een plaats in de door Deelnemer aangegeven workshop gereserveerd. Na het verstrijken van de 14-daagse reserveringstermijn vervalt de reservering en kan Beterelandschapsfoto de plaats in de workshop aan een andere Deelnemer ter beschikking stellen. Indien Deelnemer niet of niet tijdig betaalt zijn de daaruit voor Beterelandschapsfoto voortvloeiende kosten voor Deelnemer. Onder deze kosten zijn begrepen alle rechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

 

Aan een workshop kan alleen worden deelgenomen als de prijs van de workshop vóór aanvang van de workshop is voldaan. Contante betalingen ter plaatste van de workshop worden niet geaccepteerd.

 

STO-reisgarantie

STO reisgarantie is van toepassing op workshops met minstens één overnachting welke wordt aangeboden door Beterelandschapsfoto. Indien STO-reisgarantie van toepassing is, wordt dat bij de workshop op de website aangegeven.

 

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Beterelandschapsfoto gebruik van STO-reisgarantie op al haar pakketreizen (behalve losse accommodaties of losse trein- en vliegtickets). Stichting Take Over (STO) zal in geval van faillissement van Beterelandschapsfoto ervoor zorgen, afhankelijk in welke fase van de reis u zich bevindt, dat u uw geld terugkrijgt, uw reis kunt vervolgen of naar huis kunt reizen. Om dit te kunnen realiseren maakt de STO gebruik van een derdengeldenregeling. STO bepaalt de keuze die wordt gemaakt.

 

Als reiziger betaalt u de reissom niet aan Beterelandschapsfoto, maar aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow. Certo Escrow, een door de Nederlandsche Bank vrijgestelde betaaldienstverlener, beheert deze stichting.

 

Wanneer Beterelandschapsfoto voor het einde van uw reis niet in surseance van betaling komt of failliet gaat wordt uw geld één dag na afloop van uw reis vrijgegeven aan Beterelandschapsfoto. Mocht Beterelandschapsfoto voor het einde van uw reis in surseance van betaling terecht komen of failliet gaan dan gaan uw reisgelden naar STO. Zo kunnen schuldeisers niet bij uw geld.

 

Indien u nog niet op reis bent, ontvangt u de betaalde reissom, minus aanbetaling als die eerder is gedaan, terug. Wanneer u reeds onderweg bent zal STO ervoor zorgen dat u ofwel het rechtmatige deel van uw reissom terugkrijgt, dat u uw reis af kan maken of dat u naar huis kunt terug keren. STO bepaalt de keuze die wordt gemaakt.

 

 

Annuleren door Deelnemer

De Deelnemer kan deelname aan een Workshop annuleren. Hiervoor is geen opgaaf van reden nodig.

 

Een annulering door de Deelnemer moet schriftelijk of per e-mail worden verstuurd naar Beterelandschapsfoto. Het emailadres is info@beterelandschapsfoto.nl. De datum van ontvangst bepaalt de hoogte van het terug te ontvangen bedrag.

 

Bij annulering, ongeacht de reden, gelden de volgende regels:

Workshops zonder aanbetaling

· De Deelnemer kan tot 8 weken voor aanvang van de workshop kosteloos annuleren.

· Bij annulering tot 4 weken voor aanvang dient 50% van het workshopbedrag te worden betaald.

· Bij latere annulering is de Deelnemer het gehele workshopbedrag verschuldigd.

 

Workshops met aanbetaling

Bij annulering, ongeacht de reden, gelden de volgende regels:

· Aanbetalingen voor meerdaagse workshops zijn niet terug te vorderen.

· De Deelnemer kan tot 8 weken voor aanvang van de workshop kosteloos annuleren (met uitzondering van de aanbetaling).

· Bij annulering tot 4 weken voor aanvang dient 70% van het workshopbedrag te worden betaald ((totaalbedrag -/- aanbetaling)*70%).

· Bij latere annulering is het gehele workshopbedrag verschuldigd.

 

De Deelnemer kan in alle gevallen zelf, tot 7 kalenderdagen voor aanvang van de workshop, voor een vervanger zorgen.

 

Indien het omboeken leidt tot extra kosten voor Beterelandschapsfoto, worden deze in rekening gebracht bij de Deelnemer. De oorspronkelijke Deelnemer is met de nieuwe Deelnemer hoofdelijk aansprakelijk voor voldoening van de gehele reissom en de eventuele extra kosten.

 

Deelnemer dient zelf voor een annuleringsverzekering zorg te dragen.

 

Regenachtig weer of harde wind zijn geen reden om de workshop te verplaatsen. Vanaf code geel, afgegeven door het KNMI, zal Beterelandschapsfoto beoordelen of de workshop wordt aangepast, verplaatst of geannuleerd.

 

Beterelandschapsfoto is niet aansprakelijk voor uitgaven gedaan door Deelnemers ter voorbereiding op de reis, zoals zichzelf kunnen legitimeren, visa aanvragen, kleding, apparatuur en toebehoren, vliegtickets etc..

 

Verplaatsen en annuleren door Beterelandschapsfoto

Beterelandschapsfoto behoudt zich het recht voor om een Workshop tot drie dagen voor aanvang ervan te verplaatsen naar een andere datum of te annuleren. Deelnemer wordt hiervan direct per email op de hoogte gesteld.

 

In het geval van overmacht of ziekte of andere onvoorziene omstandigheid kan de workshop door een andere fotograaf worden uitgevoerd. Indien dit niet mogelijk is kan Beterelandschapsfoto de Workshop verplaatsen of annuleren.

 

Deelnemer heeft het alsdan recht de deelname kosteloos te annuleren en het volledige bedrag terug te vorderen. Dit geldt ook voor gedane aanbetalingen. Betalingen bestemd voor het garantiefonds zijn hiervan uitgesloten.

 

 

Flexibiliteit

De geringe groepsgrootte biedt flexibiliteit. Lokale omstandigheden zoals het weer, technische omstandigheden kunnen tot aanpassingen in het programma leiden. De Deelnemer wordt gevraagd daar gepast mee om te gaan.

 

Beschrijvingen van de workshopinhoud op de website zijn een indicatie.

 

 

Beoordeling foto’s

Als onderdeel van een Workshop, zal Beterelandschapsfoto op verzoek van de Deelnemer feedback op foto’s geven. Beterelandschapsfoto informeert de Deelnemer vooraf schriftelijk over het aan te leveren aantal foto’s, afmetingen, kwaliteit en overige informatie van de te beoordelen foto’s. De Deelnemer is verantwoordelijk voor correcte aanlevering in één keer. Als foto’s met minder informatie of in mindere kwaliteit worden ontvangen, kan dit invloed hebben op de omvang en diepgang van de feedback door Beterelandschapsfoto.

 

Feedback op de foto’s betreft een persoonlijke interpretatie en mening van Beterelandschapsfoto. Over de feedback kan niet worden gecorrespondeerd.

 

De Deelnemer kan tot zeven kalenderdagen voor aanvang van de workshop foto’s voor feedback toesturen. Binnen zeven kalenderdagen voor aanvang worden de foto’s niet meer in behandeling genomen. De deelnemer kan tot 30 kalenderdagen na afloop van de workshop foto’s voor feedback toesturen. Na deze 30 kalenderdagen worden foto’s niet meer in behandeling genomen.

 

30 Dagen nadat Beterelandschapsfoto de feedback aan de Deelnemer heeft verzonden, worden de foto’s en feedback door Beterelandschapsfoto verwijderd. Nieuwe beoordeling is dan niet meer mogelijk.

 

 

Geschillen en toepasselijk recht

Bij geschillen tussen Deelnemer en Beterelandschapsfoto zal getracht worden om in goed onderling overleg tot een oplossing te komen. Indien dit niet lukt, kunnen geschillen door de Deelnemer worden voorgelegd aan de bevoegde rechter bij de Rechtbank ‘s-Hertogenbosch. Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

 

Alle claims en vorderingen vervallen binnen één jaar na het uitvoeren van de reis.

 

 

Verzekering

Deelnemer is verplicht om voldoende verzekerd te zijn, met voldoende dekking voor medische kosten, repatriëringskosten en vertragingen- en annuleringen van vluchten of ander vervoer.

 

Deelnemer sluit naar eigen inzicht een annuleringsverzekering af. Beterelandschapsfoto adviseert een annuleringsverzekering, ook voor eendaagse workshops zonder overnachting.

 

 

Aansprakelijkheid

Deelname aan een Workshop is volledig op eigen risico. Beterelandschapsfoto is niet aansprakelijk voor schade, diefstal, letsel of ongeval, berokkend aan de deelnemers, ongeacht door

 

welke oorzaak of nalatigheid die zijn ontstaan. Indien er ondanks het voorgaande op enig moment toch aansprakelijkheid zou ontstaan voor Beterelandschapsfoto, is die in alle gevallen beperkt tot directe schade tot maximaal het bedrag van de door De deelnemer betaalde reissom.

 

Beterelandschapsfoto is niet verantwoordelijk voor door de Deelnemer zelf ondernomen (auto)reizen, geboekte reisonderdelen zoals vluchten, bootovertochten en eventuele vertragingen daarvan.

 

Beterelandschapsfoto houdt geen toezicht op de Deelnemer. De Deelnemer is verantwoordelijk voor diens eigen veiligheid. De Deelnemer neemt geen onnodige en onverantwoorde risico’s bij het fotograferen en bij andere activiteiten tijdens de workshop. De Deelnemer is verplicht om redelijke aanwijzingen van de begeleidend fotograaf of reisleider inzake veiligheid, tijdstip van terugkeer, enz. in acht te nemen. Veiligheidsaanduidingen en instructies aan Deelnemers dienen te allen tijde opgevolgd te worden.

 

Beterelandschapsfoto accepteert voorts geen aansprakelijkheid voor verlies of extra kosten veroorzaakt door vertraging of onderbreking in de reis naar de reisbestemming vanwege overmacht, waaronder extreme weersomstandigheden, stakingen, burgeropstanden, oorlogen, natuurrampen of ziekte. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor deze kosten.

 

 

Nalatigheid

De Deelnemer moet iedere waargenomen nalatigheid bij de uitvoering van dit contract direct melden aan Beterelandschapsfoto, zodat Beterelandschapsfoto de kans heeft met oplossingen te komen. Na afloop van de workshop kunnen geen claims tot 28 dagen na afloop van de workshop in behandeling worden genomen.

 

Voorbereiding door de Deelnemer

Deelname aan de reizen geschiedt op eigen risico van de Deelnemer. De Deelnemer is verplicht zich goed voor te bereiden op de workshop en om zorg te dragen voor goede kleding en goed schoeisel, eventueel eten en drinken, dat geschikt is voor de betreffende bestemming.

 

 

Gezondheid

De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de benodigde vaccinaties, eventuele medicijnen, visa-aanvragen en reisdocumenten.

 

De Deelnemer dient in goede gezondheid te zijn.

 

Dieetwensen kunnen tot twee weken voor aanvang van de workshop per e-mail worden doorgegeven aan Beterelandschapsfoto. Beterelandschapsfoto zal de accommodatie verzoeken hier rekening mee te houden. Een garantie kan niet worden gegeven.

 

 

Overmacht

Beterelandschapsfoto is niet verantwoordelijk voor situaties, voorvallen of omstandigheden die buiten de invloedsfeer vallen, zoals stakingen, oorlogen, terrorisme, orkanen, enzovoort. Indien nodig en mogelijk zal Beterelandschapsfoto de workshop of fotoreis annuleren of aanpassen. Bij een uit overmacht voortvloeiende wijziging en/of annulering draagt iedere Deelnemer zijn/haar eigen schade.

 

 

Wijzigingen in Algemene voorwaarden

Bij wijzigingen in de Algemene Voorwaarden blijven de oude voorwaarden op reeds bestaande overeenkomsten van kracht. Onder een bestaande overeenkomst wordt verstaan een aanmelding voor een Workshop waarvoor reeds een betaling op rekening van Beterelandschapsfoto is ontvangen.