Algemene voorwaarden

Download hier onze Algemene Voorwaarden als PDF of Klik hier om te lezen…

Algemene voorwaarden Beterelandschapsfoto
Geldig vanaf 3 december 2017
Definities

Beterelandschapsfoto: natuurlijke persoon die workshops, cursussen en/of reizen aanbiedt
Deelnemer: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die zich aanmeldt om aan een workshop van
Beterelandschapsfoto deel te nemen
Workshop: een workshop, cursus, (foto)reis of ander aanbod dat door Beterelandschapsfoto wordt
uitgevoerd en gerealiseerd
Bedrag: prijs van de workshop zoals vermeld op de website van Beterelandschapsfoto

Toepassingsgebied
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten met betrekking tot workshops
tussen Beterelandschapsfoto en Deelnemer, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij
partijen schriftelijk en nadrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.
Aanbod

Fouten in de prijsstelling of reisbeschrijvingen op de website zijn niet verbindend voor
Beterelandschapsfoto. Alle informatie over een Workshop is door Beterelandschapsfoto in goed
vertrouwen gegeven.

Aanmelden en tot stand komen overeenkomst
Door aanmelding voor een workshop komt een overeenkomst tussen Beterelandschapsfoto en
Deelnemer tot stand. Na ontvangst van het overeengekomen bedrag ontvangt Deelnemer een
bevestiging van deelname. Daarna is deelname definitief.
Indien een minimale groepsgrootte is vereist, wordt dit op de website bij de desbetreffende Workshop
vermeld.

Prijzen
Bij aanmelding voor een workshop geldt de prijs zoals die ten tijde van de aanmelding op de site van
Beterelandschapsfoto stond vermeld. In de beschrijving van de workshop is opgenomen wat in de prijs
is inbegrepen.

Als op een Workshop btw van toepassing is, is de vermelde prijs inclusief het geldende btw-tarief. De
prijs zal worden aangepast bij wijzigingen in het btw-regime en/of de hoogte van de geldende btwtarieven.
Voor meerdaagse Workshops kan een aanbetaling in rekening worden gebracht. Dit bedrag wordt bij de
Workshop op de website vermeld. De bijdrage aan het STO garantiefonds wordt apart op de website
vermeld. Dit bedrag wordt naast de prijs voor de Workshop in rekening gebracht.
De uiterste betaaldatum van de volledige reissom van meerdaagse Workshops staat op de website
vermeld. Bij reservering na die datum dient het volledige bedrag in één keer te worden voldaan.

Prijzen van eendaagse Workshops zonder overnachting zijn gebaseerd op de prijs per Deelnemer.
Prijzen van meerdaagse Workshops met overnachting zijn gebaseerd op de prijs per Deelnemer, waarbij
wordt uitgegaan van alleen gebruik van een kamer. Op basis van de beschikbare kamers in de
accommodatie kan dit een eenpersoons- of meerpersoonskamer zijn. Het aanbod van de accommodatie
is hierbij leidend.
Een kamer kan alleen op verzoek van de Deelnemers zelf worden gedeeld. Op de website is aangegeven
of in dat geval een korting kan worden verrekend.

Factureren en betalen

Direct na aanmelding ontvangt Deelnemer een factuur met de prijs van de workshop. De betaaltermijn
bedraagt 14 kalenderdagen. Gedurende deze periode wordt door Beterelandschapsfoto een plaats in de
door Deelnemer aangegeven workshop gereserveerd. Na het verstrijken van de 14-daagse
reserveringstermijn vervalt de reservering en kan Beterelandschapsfoto de plaats in de workshop aan
een andere Deelnemer ter beschikking stellen. Indien Deelnemer niet of niet tijdig betaalt zijn de daaruit
voor Beterelandschapsfoto voortvloeiende kosten voor Deelnemer. Onder deze kosten zijn begrepen
alle rechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
Aan een workshop kan alleen worden deelgenomen als de prijs van de workshop vóór aanvang van de
workshop is voldaan. Contante betalingen ter plaatste van de workshop worden niet geaccepteerd.

STO-reisgarantie
STO reisgarantie is van toepassing op workshops met minstens één overnachting welke wordt
aangeboden door Beterelandschapsfoto. Indien STO-reisgarantie van toepassing is, wordt dat bij de
workshop op de website aangegeven.
Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Beterelandschapsfoto gebruik van
STO-reisgarantie op al haar pakketreizen (behalve losse accommodaties of losse trein- en vliegtickets).
Stichting Take Over (STO) zal in geval van faillissement van Beterelandschapsfoto ervoor zorgen,
afhankelijk in welke fase van de reis u zich bevindt, dat u uw geld terugkrijgt, uw reis kunt vervolgen of
naar huis kunt reizen. Om dit te kunnen realiseren maakt de STO gebruik van een derdengeldenregeling.
STO bepaalt de keuze die wordt gemaakt.

Als reiziger betaalt u de reissom niet aan Beterelandschapsfoto, maar aan de Stichting Derdengelden
Certo Escrow. Certo Escrow, een door de Nederlandsche Bank vrijgestelde betaaldienstverlener, beheert
deze stichting.
Wanneer Beterelandschapsfoto voor het einde van uw reis niet in surseance van betaling komt of failliet
gaat wordt uw geld één dag na afloop van uw reis vrijgegeven aan Beterelandschapsfoto. Mocht
Beterelandschapsfoto voor het einde van uw reis in surseance van betaling terecht komen of failliet
gaan dan gaan uw reisgelden naar STO. Zo kunnen schuldeisers niet bij uw geld.

Indien u nog niet op reis bent, ontvangt u de betaalde reissom, minus aanbetaling als die eerder is
gedaan, terug. Wanneer u reeds onderweg bent zal STO ervoor zorgen dat u ofwel het rechtmatige deel
van uw reissom terugkrijgt, dat u uw reis af kan maken of dat u naar huis kunt terug keren. STO bepaalt
de keuze die wordt gemaakt.

Annuleren door Deelnemer
De Deelnemer kan deelname aan een Workshop annuleren. Hiervoor is geen opgaaf van reden nodig.
Een annulering door de Deelnemer moet schriftelijk of per e-mail worden verstuurd naar
Beterelandschapsfoto.

Het emailadres is info@beterelandschapsfoto.nl. De datum van ontvangst bepaalt de hoogte van het terug te ontvangen bedrag.
Bij annulering, ongeacht de reden, gelden de volgende regels:

Workshops zonder aanbetaling


• De Deelnemer kan tot 8 weken voor aanvang van de workshop kosteloos annuleren.
• Bij annulering tot 4 weken voor aanvang dient 50% van het workshopbedrag te worden betaald.
• Bij latere annulering is de Deelnemer het gehele workshopbedrag verschuldigd.
Workshops met aanbetaling
Bij annulering, ongeacht de reden, gelden de volgende regels:
• Aanbetalingen voor meerdaagse workshops zijn niet terug te vorderen.
• De Deelnemer kan tot 8 weken voor aanvang van de workshop kosteloos annuleren (met
uitzondering van de aanbetaling).
• Bij annulering tot 4 weken voor aanvang dient 70% van het workshopbedrag te worden betaald
((totaalbedrag -/- aanbetaling)*70%).
• Bij latere annulering is het gehele workshopbedrag verschuldigd.
De Deelnemer kan in alle gevallen zelf, tot 7 kalenderdagen voor aanvang van de workshop, voor een
vervanger zorgen.
Indien het omboeken leidt tot extra kosten voor Beterelandschapsfoto, worden deze in rekening
gebracht bij de Deelnemer. De oorspronkelijke Deelnemer is met de nieuwe Deelnemer hoofdelijk
aansprakelijk voor voldoening van de gehele reissom en de eventuele extra kosten.
Deelnemer dient zelf voor een annuleringsverzekering zorg te dragen.
Regenachtig weer of harde wind zijn geen reden om de workshop te verplaatsen. Vanaf code geel,
afgegeven door het KNMI, zal Beterelandschapsfoto beoordelen of de workshop wordt aangepast,
verplaatst of geannuleerd.
Beterelandschapsfoto is niet aansprakelijk voor uitgaven gedaan door Deelnemers ter voorbereiding op
de reis, zoals zichzelf kunnen legitimeren, visa aanvragen, kleding, apparatuur en toebehoren,
vliegtickets etc..

Verplaatsen en annuleren door Beterelandschapsfoto
Beterelandschapsfoto behoudt zich het recht voor om een Workshop tot drie dagen voor aanvang ervan
te verplaatsen naar een andere datum of te annuleren. Deelnemer wordt hiervan direct per email op de
hoogte gesteld.

In het geval van overmacht of ziekte of andere onvoorziene omstandigheid kan de workshop door een
andere fotograaf worden uitgevoerd. Indien dit niet mogelijk is kan Beterelandschapsfoto de Workshop
verplaatsen of annuleren.
Deelnemer heeft het alsdan recht de deelname kosteloos te annuleren en het volledige bedrag terug te
vorderen. Dit geldt ook voor gedane aanbetalingen. Betalingen bestemd voor het garantiefonds zijn
hiervan uitgesloten.

Flexibiliteit
De geringe groepsgrootte biedt flexibiliteit. Lokale omstandigheden zoals het weer, technische
omstandigheden kunnen tot aanpassingen in het programma leiden. De Deelnemer wordt gevraagd
daar gepast mee om te gaan.
Beschrijvingen van de workshopinhoud op de website zijn een indicatie.

Beoordeling foto’s
Als onderdeel van een Workshop, zal Beterelandschapsfoto op verzoek van de Deelnemer feedback op
foto’s geven. Beterelandschapsfoto informeert de Deelnemer vooraf schriftelijk over het aan te leveren
aantal foto’s, afmetingen, kwaliteit en overige informatie van de te beoordelen foto’s. De Deelnemer is
verantwoordelijk voor correcte aanlevering in één keer. Als foto’s met minder informatie of in mindere
kwaliteit worden ontvangen, kan dit invloed hebben op de omvang en diepgang van de feedback door
Beterelandschapsfoto.

Feedback op de foto’s betreft een persoonlijke interpretatie en mening van Beterelandschapsfoto. Over
de feedback kan niet worden gecorrespondeerd.
De Deelnemer kan tot zeven kalenderdagen voor aanvang van de workshop foto’s voor feedback
toesturen. Binnen zeven kalenderdagen voor aanvang worden de foto’s niet meer in behandeling
genomen. De deelnemer kan tot 30 kalenderdagen na afloop van de workshop foto’s voor feedback
toesturen. Na deze 30 kalenderdagen worden foto’s niet meer in behandeling genomen.

30 Dagen nadat Beterelandschapsfoto de feedback aan de Deelnemer heeft verzonden, worden de
foto’s en feedback door Beterelandschapsfoto verwijderd. Nieuwe beoordeling is dan niet meer
mogelijk.

Geschillen en toepasselijk recht
Bij geschillen tussen Deelnemer en Beterelandschapsfoto zal getracht worden om in goed onderling
overleg tot een oplossing te komen. Indien dit niet lukt, kunnen geschillen door de Deelnemer worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter bij de Rechtbank ‘s-Hertogenbosch. Op de overeenkomst is het
Nederlands recht van toepassing.
Alle claims en vorderingen vervallen binnen één jaar na het uitvoeren van de reis.

Verzekering
Deelnemer is verplicht om voldoende verzekerd te zijn, met voldoende dekking voor medische kosten,
repatriëringskosten en vertragingen- en annuleringen van vluchten of ander vervoer.
Deelnemer sluit naar eigen inzicht een annuleringsverzekering af. Beterelandschapsfoto adviseert een
annuleringsverzekering, ook voor eendaagse workshops zonder overnachting.
Aansprakelijkheid

Deelname aan een Workshop is volledig op eigen risico. Beterelandschapsfoto is niet aansprakelijk voor
schade, diefstal, letsel of ongeval, berokkend aan de deelnemers, ongeacht door
welke oorzaak of nalatigheid die zijn ontstaan. Indien er ondanks het voorgaande op enig moment toch
aansprakelijkheid zou ontstaan voor Beterelandschapsfoto, is die in alle gevallen beperkt tot directe
schade tot maximaal het bedrag van de door De deelnemer betaalde reissom.
Beterelandschapsfoto is niet verantwoordelijk voor door de Deelnemer zelf ondernomen (auto)reizen,
geboekte reisonderdelen zoals vluchten, bootovertochten en eventuele vertragingen daarvan.

Beterelandschapsfoto houdt geen toezicht op de Deelnemer. De Deelnemer is verantwoordelijk voor
diens eigen veiligheid. De Deelnemer neemt geen onnodige en onverantwoorde risico’s bij het
fotograferen en bij andere activiteiten tijdens de workshop. De Deelnemer is verplicht om redelijke
aanwijzingen van de begeleidend fotograaf of reisleider inzake veiligheid, tijdstip van terugkeer, enz. in
acht te nemen. Veiligheidsaanduidingen en instructies aan Deelnemers dienen te allen tijde opgevolgd
te worden.

Beterelandschapsfoto accepteert voorts geen aansprakelijkheid voor verlies of extra kosten veroorzaakt
door vertraging of onderbreking in de reis naar de reisbestemming vanwege overmacht, waaronder
extreme weersomstandigheden, stakingen, burgeropstanden, oorlogen, natuurrampen of ziekte. De
Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor deze kosten.

Nalatigheid
De Deelnemer moet iedere waargenomen nalatigheid bij de uitvoering van dit contract direct melden
aan Beterelandschapsfoto, zodat Beterelandschapsfoto de kans heeft met oplossingen te komen. Na
afloop van de workshop kunnen geen claims tot 28 dagen na afloop van de workshop in behandeling
worden genomen.

Voorbereiding door de Deelnemer
Deelname aan de reizen geschiedt op eigen risico van de Deelnemer. De Deelnemer is verplicht zich
goed voor te bereiden op de workshop en om zorg te dragen voor goede kleding en goed schoeisel,
eventueel eten en drinken, dat geschikt is voor de betreffende bestemming.
Gezondheid
De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de benodigde vaccinaties, eventuele medicijnen, visaaanvragen en reisdocumenten.
De Deelnemer dient in goede gezondheid te zijn.
Dieetwensen kunnen tot twee weken voor aanvang van de workshop per e-mail worden doorgegeven
aan Beterelandschapsfoto. Beterelandschapsfoto zal de accommodatie verzoeken hier rekening mee te
houden. Een garantie kan niet worden gegeven.

Overmacht
Beterelandschapsfoto is niet verantwoordelijk voor situaties, voorvallen of omstandigheden die buiten
de invloedsfeer vallen, zoals stakingen, oorlogen, terrorisme, orkanen, enzovoort. Indien nodig en
mogelijk zal Beterelandschapsfoto de workshop of fotoreis annuleren of aanpassen. Bij een uit
overmacht voortvloeiende wijziging en/of annulering draagt iedere Deelnemer zijn/haar eigen schade.

Wijzigingen in Algemene voorwaarden
Bij wijzigingen in de Algemene Voorwaarden blijven de oude voorwaarden op reeds bestaande
overeenkomsten van kracht. Onder een bestaande overeenkomst wordt verstaan een aanmelding voor
een Workshop waarvoor reeds een betaling op rekening van Beterelandschapsfoto is ontvangen.